امکان تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه

 

 

 

 

 

امکان تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه

 

براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.

در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي افتادند، متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع ميکردند.

شوراي عالي ثبت احوال دستورالعملي را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاملاً حذف شده است.

اين درخواستها در کميته ويژهاي با عنوان «کميته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکيل شده، رسيدگي ميشود و در صورتي که مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت ميشود.

برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام

تغيير نامهاي کماقبال با فراواني کم به نامهاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغيير نام است.

اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امکان تغيير آن به نامهاي مناسب ايراني وجود دارد.

همچنين تشکيل کميته مشورتي نام در ۳۱ استان کشور، که اعضاي آن را هيأت علمي دانشگاهها با مدارک تحصيلي دکتراي زبانشناسي و ادبيات فارسي که با ويژگي قوميتهاي مختلف در استانهاي خاص آشنا هستند، تشکيل ميدهند.

نحوه مطالبه مهريه

نحوه طرح ادعا و محل طرح دعوي

مطابق قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب ۰۸ /۰۵/ ۱۳۷۶، مرجع رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه، دادگاه خانواده ميباشد و از نظر محل طرح دعوي ميتوان مطابق اصل کلي (ماده ۱۱ ق.آ.د.م) اقامتگاه خوانده و يا مطابق ماده ۱۳ ق.آ.د.م در محل وقوع عقد با دادن دادخواست اين دعوي را مطرح نمود. همچنين مطابق بند (ج) از ماده ۲ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت ازعمليات اجرايي مصوب ۱۱ / ۶ /۱۳۸۷، زوجه ميتواند از طريق دفترخانه تنظيم کننده سند، درخواست صدور اجراييه نموده، سپس سردفتر اسناد رسمي درخواست را به اجراي اسناد رسمي سازمان ارسال ميدارد. اجراء پس از وصول، اجراييه را به متعهد ابلاغ نموده و متعهد بايد ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. متعهدٌله (زوجه) ميتواند به محض ابلاغ، درخواست توقيف اموال متعهد را نيز نموده که پس از ارزيابي جهت مزايده و وصول مطالبات اقدام نمايد.

نحوه پرداخت و اجراي حکم

دادگاه مطابق سند ارائهشده ازسوي زوجه، زوج را محکوم به پرداخت مهريه مطالبه شده مينمايد که پس از قطعيت ميتوان درخواست اجراي آن را از دادگاه صادرکننده حکم نمود. در صورت درخواست اجرا از سوي زوجه، دادگاه پس از ابلاغ به زوجه و دادن فرجه ۱۰ روزه جهت اجراي حکم، چنانچه با عدم پرداخت ازسوي زوج مواجه گرديد، به درخواست زوجه دستور توقيف اموال زوج و يا دستور اجرايي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي (حکم جلب) محکومٌعليه (زوج) را صادر مينمايد.

ادعاي اعسار زوج

در صورت عدم توانايي زوج در پرداخت محکومٌبه (مهريه) ميتواند با دادن دادخواست به دادگاه صادرکننده حکم بدوي به طرفيت زوجه درخواست صدور حکم بر اعسار و تقسيط محکومٌبه را نمايد. در صورت اثبات ادعاي زوج محکومٌ به به صورت اقساط پرداخت ميشود.

 

نقل از وب سایت ماوُِی نشریه داخلی قوه قضاییه

کد: ۸۳۲۴۴

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

۳ + ۵ =
Solve this simple math problem and enter the result.‎ E.g.‎ for 1+3, enter 4.‎