همکاران موسسه

   

     محسن احمد پور

 وکیل  پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی

 عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

حوزه های فعالیت : دعاوی خانوادگی ، دعاوی املاک ، دعاوی تجاری ، دعاوی امور بازنشستگی و دعاوی تجاری

شروع فعالیت حرفه ای وکالت  : ۱۳۸۰ شمسی 

 

              

 

 

 

 

 

       

        

بهاره باقر زاده

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

حوزه فعالیت : دعاوی تجاری ، دعاوی اداری ، قرارداد های تجاری ، متخصص دعاوی تجارت بین الملل 

شروع فعالیت حرفه ای وکالت  : ۱۳۸۱ شمسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  توحید شفیع زاده دیزجی

کار آموز وکالت (کانون وکلای دادگستری مرکز)

فارع التحصیل ممتاز دوره لیسانس وفوق لیسانس رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

محقق و پژوهشگر حقوق

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

 امید مصطفایی مهر

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 عضو کانون وکلایدادگستری مرکز

حوزه فعالیت : دعاوی امور شهرداری ها ، دعاوی ثبتی ، دعاوی اسناد تجاری 

شروع فعالیت حرفه ای وکالت  : ۱۳۸۴ شمسی 

 

 

 

 

 

 

 

              

 احسان افشاری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

   عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

حوزه فعالیت : دعاوی تجاری ، دعاوی قراردادها ، دعاوی شرکت های تجاری ، دعاوی امور شهرداری ها ، دعاوی املاک 

شروع فعالیت حرفه ای وکالت  : ۱۳۸۰ شمسی 

دکتر سیروس نظری 

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

قاضی سابق دادگستری 

حوزه فعالیت : دعاوی ملکی ، امور شهرداری ها ، امور قرارداد ها ، امور اداری ، امور حقوقی نظارتی سازمانها و شرکت ، امور شرکت ها تجاری 

شروع فعالیت حرفه ای وکالت  : ۱۳۷۱ شمسی 

دکتر سید محسن بهشتیان 

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

عضو هیات علمی دانشگاه 

حوزه فعالیت : دعاوی امور شهرداریها ، دعاوی املاک ، دعاوی امور اداری ، دعاوی امور شرکت های تجاری ، دعاوی امور قرارداد ها ، 

شروع فعالیت حرفه ای وکالت :۱۳۷۸ شمسی 

مهرناز منیری اصل 

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

حوزه فعالیت : دعاوی امور کار و روابط کار، بیمه های تامین اجتماعی ، دعاوی امور اداری و دولتی ، دعاوی امور شرکت های تجاری ،امور  قرارداد های تجاری 

شروع فعالیت حرفه ای وکالت  : ۱۳۸۱ شمسی